Arya Kanya Pathshala

The scholarship in Arya Kanya Pathshala is for two years. Following girls of Arya Kanya Pathshala Banda have been awarded scholarships.

Year Scholarship Awarded to (new up date)
1999-00  Deepa Chaubey
2000-01  Jagriti Khare
2001-02  Pooja Sharma
2002-03  Shubhra Khare
2003-04 Jyoti Vishwakarma
2004-05  Seema Farooqui
2005-06  Rashmi Singh
2006-07  Shweta Singh
2007-08  Shalini Dwivedi
2008-09  Somya Saxena
2009-10  Bhawna Sahu
2010-11  Nitu Yadav
2011-12  Priya Dixit
2012-13 Mansi Srivastava
2013-14 Disha
2014-15 Akansha Dwivedi
2015-16 Yashoda Devi
2016-17  Nilakshi Verma